Területfejlesztés és egyes településüzemeltetési feladatok

A Társulás összefogja, koordinálja a településfejlesztési-statisztikai kistérség gazdasági, kulturális, idegenforgalmi és infrastrukturális fejlesztési programjait, meghatározza a fejlesztési célok prioritásait. Ennek keretében:

Kidolgozza és elfogadja a társulás területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek figyelembevételével készített területfejlesztési stratégiai és operatív programját, ellenőrzi azok megvalósítását.

Vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi és gazdasági helyzetét, adottságait, ezen belül:

  • stratégiai és operatív programja megvalósíthatóságát befolyásoló tényezőket
  • elvégzi az erőforrástérkép folyamatos aktualizálását és az éves programokhoz történő illesztését.

Célul tűzi ki megvalósítási tervek (megvalósíthatósági tanulmányok, üzleti-, kiviteli tervek), pályázatok készítésének elősegítését, támogatását.

Pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok finanszírozhatósága és megvalósítása érdekében, elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését erősítő felhasználását.

Közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi és gazdasági válsághelyzetek kezelésében.

Koordinálja a kistérségben működő társulások és más – a területfejlesztésben érdekelt – szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel.

A kistérségben összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági és társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit.

Ellátja a kistérség településeinek képviseletét és érdekeik érvényesítését területfejlesztési feladatokat ellátó, valamint egyéb szervezeteknél.

Forrásokat gyűjthet a kistérségi fejlesztési tervek elkészítéséhez, a társulás működtetéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához; ezen belül pályázatokat készíthet és nyújthat be fejlesztési források elnyerésére.

Összehangolja a környezetvédelmi kistérségi teendőket, együttműködik az épített- és természeti környezet értékeinek megóvásában, közreműködik a rehabilitációban.

Folyamatos kapcsolatot tart a területfejlesztési feladatokat ellátó szervezetekkel, a kistérség területén működő közigazgatási szervekkel, intézményekkel, a fejlesztési szükségletek és a bevonható források feltárása érdekében.