Szociális

A Társulás 2013. július 1-jétől a fenntartásában működő Szociális Alapellátó Intézmény útján biztosítja a szociális törvényben foglalt, szociális alapszolgáltatások körébe tartozó alábbi feladatok ellátását:

 • családsegítés (ennek keretében adósságkezelési szolgáltatás és szociális információs szolgáltatás)
 • fogyatékosok nappali intézményes ellátása
 • hajléktalanok nappali intézményes ellátása-támogató szolgáltatás
 • közösségi ellátások
 • házi segítségnyújtás
 • jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 • étkeztetés

A Szociális Alapellátó Intézmény végzi a szociális törvényben, a rendszeres szociális segélyezés körében előírt beilleszkedést elősegítő program kistérségi szinten történő megszervezését.

Közös fenntartású intézmények:

Tatai Kistérségi Időskorúak Otthonaszékhelye: 2890 Tata, Fényes fasor 2.

 • alapítója neve és székhelye: Tata Város Önkormányzata, 2890 Tata, Kossuth tér 1.
 • fenntartója neve és székhelye: Tatai Kistérségi Többcélú Társulás, 2890 Tata, Kossuth tér 1.
 • irányítója neve és székhelye: Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács, 2890 Tata, Kossuth tér 1.

személyes gondoskodás keretébe tartozó, idősek ápolását, gondozását végző szakosított szociális intézmény

Szociális Alapellátó Intézmény, székhelye: 2890 Tata, Deák F. u. 5.

 • alapítója neve és székhelye: Tata Város Önkormányzata, 2890 Tata, Kossuth tér 1.
 • fenntartója neve és székhelye: Tatai Kistérségi Többcélú Társulás, 2890 Tata, Kossuth tér 1.
 • irányítója neve és székhelye: Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács, 2890 Tata, Kossuth tér 1.

A Társulás szociális tárgyú pályázatokat nyújt be.

A Társulás szakmai tanácskozásokat szervez a kistérség szociális feladatokat ellátó szakemberei számára.

A Szociális Alapellátó Intézmény biztosítja a hajléktalanok éjjeli menedékhelye szakosított szociális ellátást.

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló szabályokat a Társulás székhelye szerinti települési önkormányzat rendelete tartalmazza, melynek tervezetét a társuláshoz tartozó önkormányzatok legkésőbb 15 napon belül megtárgyalnak és hozzájárulásukról, vagy eltérő véleményükről haladéktalanul tájékoztatják Tata Város Polgármesterét. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társulásban résztvevő valamennyi önkormányzat hozzájárulása után alkotja meg rendeletét.

A Szociális Alapellátó Intézmény  vonatkozásában Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti irányítói jogokat átadja a Társulásnak az intézmény alapításának, átszervezésének, megszüntetésének kivételével, melyek a Mötv. 42. § 7. pontja szerint a képviselő-testület hatásköréből nem ruházhatók át.

A Szociális Alapellátó Intézmény  költségvetésének elfogadása és vezetőjének megbízása, valamint az intézmény működését szabályozó dokumentumok elfogadását érintő kérdésekben a Társulási Tanács előzetesen kikéri a társulásban résztvevő valamennyi önkormányzat véleményét.