Pályázat aljegyző munkakör betöltésére

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

Baji Polgármesteri Hivatal 

aljegyző 

munkakör betöltésére. 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkozás jellege:

teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2836 Baj, Petőfi S. u. 50.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (3) bekezdésében meghatározott feladatok elvégzése, a jegyző helyettesítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és juttatásokra a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Főiskola vagy egyetem: igazgatásszervező vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
 • Jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés
 • Legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • önkormányzati hivatalánál szerzett legalább öt éves közigazgatási gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 45/2012. (III.20.) kormányrendelet 8. § alapján készített fényképes, szakmai önéletrajz (önéletrajz-minta rendelet 1.sz. mellékletében található)
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata
 • szakvizsga okiratának vagy a mentesítést igazoló dokumentum másolata
 • közigazgatási gyakorlatot hitelt érdemlően igazoló irat,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás arról, hogy a pályázó az erkölcsi bizonyítványt megkérte
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 84-85.§, továbbá a 87.§-ában meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor nem áll fenn,
 • a pályázó nyilatkozata, hogy kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához hozzájárul.

A munkakör betöltésének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 01-jétő tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 18.

A pályázatnak a benyújtás határidejéig be kell érkezni.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csicsainé Rischl Anna jegyző nyújt a 06-34/488-597-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, pályázatnak a Baji Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2836 Baj, Petőfi S. u. 50.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosítót „638/2017.”, valamint a munkakör megnevezését: „Aljegyző”.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiírásnak megfelelő pályázatokat Baj község Polgármestere bírálja el. Az elbírálás eredményéről a pályázók tájékoztatást kapnak. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a polgármester fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálás időpontja: 2017. július 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közszolgálati jogviszony létesítésekor 6 hónapos próbaidő kerül kikötésre.