Ülések

A Tanács a Társulás döntéshozó szerve. A Társulási Tanács alakuló ülését a Többcélú Kistérségi Társulás székhely települése önkormányzatának polgármestere hívja össze.

A Társulási Tanács rendes üléseit éves munkaterve szerint, legalább negyedévente, a Társulási Tanács által meghatározott időpontban tartja.

Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt a társulás bármely tagja – a napirend megjelölésével – indítványozza.

Az elnök köteles a Társulási Tanács ülését összehívni a kormányhivatal  vezetőjének kezdeményezésére is.

A Társulási Tanács összehívására, az ülés előkészítésére, az előterjesztések tartalmi és formai elvárásainak meghatározására vonatkozó szabályokat a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

A Tanács üléseit az elnök, távolléte és akadályoztatása esetén az alelnök vezeti le.;A határozatképességet a tagnyilvántartásba bejegyzett szavazati jog és mértéke, valamint a jelenléti ív alapján kell megállapítani.

A Társulási Tanács tagjai a költségvetési hozzájárulás arányában rendelkeznek szavazati joggal.

A Társulási Tanács ülése határozatképes, ha azon a szavazatok több mint felével rendelkező tag jelen van és a jelenlevő tagok által képviselt települések lakosságszáma meghaladja a többcélú kistérségi társulást alkotó települések lakosságszámának egyharmadát.

Társulási Tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az elnök és a társulási ülésen aláírásra kijelölt 2 társulási tanácstag ír alá. A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni a kormányhivatalnak.  A jegyzőkönyvre vonatkozó részletes szabályokat a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.